Finançament per a les obres de millora de les comunitats

 

La nostra empresa ofereix als seus clients l'estudi i la gestió del finançament de les obres contractades, a través de Caixa Popular, mitjançant conveni subscrit amb el Col·legi Territorial d'Administradors de Finques de València i Castelló.

La concessió de les operacions serà potestat de Caixa Popular, aplicant els criteris de concessió que tingui l'ús.

Les obres de rehabilitació que es poden finançar en una comunitat de propietaris són:

→ Reforma, reparacion.

→ Substitució o modernització de l'ascensor.

→ Eliminació de barreres arquitectòniques.

→ Modernització d'instal·lacions elèctriques, aigua, gas o calefacció.

→ Resta d'obres que afectin les zones o elements comuns.

 

Característiques del finançament per a comunitats de propietaris

Quan la reforma comporti l'eliminació de barreres arquitectòniques o millori considerablement l'eficiència energètica, es reduirà en un 0,50% el tipus d'interès aplicable.

El titular del préstec podrà ser únicament la comunitat de propietaris, sense exigir garantia addicional als veïns.

L'import màxim del préstec podrà ser de fins al 100% del pressupost total de les obres, impostos inclosos.

El termini màxim de finançament és de 5 anys. Es podran sol·licitar terminis superiors, aportant garanties addicionals.

El Tipus d'interès es fixarà segons l'estudi de risc.

Comissions: 1,5%, tant en concepte d'obertura com de cancel·lació.

Disposició de préstec per execució d'obra, mitjançant certificacions del Contractista. És a dir, s'abona en funció de les factures aportades pels treballs realitzats per la constructora, per tal de reduir el cost a la comunitat de veïns. La comunitat de propietaris haurà d'obrir i mantenir un compte on es domiciliaran les quotes dels veïns i, si es finança el 100%, de forma prèvia a la signatura del préstec, s'haurà d'haver abonat en el compte, l'equivalent a una vessa del 10% del pressupost.

 

Documentaci6n per sol·licitar el préstec per comunitat de propietaris

→ Fotocòpia del CIF de la Comunitat de Veïns.

→ Fotocòpia del CIF de la direcció de l'obra.

→ Autorització per a la consulta d'CIRBE, EXPERIAN i RAI de la comunitat de propietaris.

→ Sol·licitud del Finançament total desitjada.

→ Pressupost total de l'obra, amb el desglossament de les partides. Ha d'estar signat per la comunitat i pel contractista, per evitar, a la comunitat, alces en el pressupost o problemes amb els terminis d'execució.

→ Detall d'ingressos i despeses de la comunitat de veïns dels dos últims anys.

→ Si encara no té compte a Caixa, o es té compte addicional en una altra entitat, s'aportarà també fotocòpia d'extracte de compte bancari.

→ Compte de resultats previstes. Ingrés anual previst, i previsió de despeses per partides (incloent futures millores previstes que puguin afectar la capacitat de pagament futura).

→ Llibre d'Actes de la Comunitat, amb almenys tres acords:

→ → Nomenaments en vigor, on es vegi clarament el president i en el qual es justifiqui que els càrrecs dels representants de la comunitat estan vigents.

→ → Acord d'aprovació per a la realització de les obres.

→ → Acord per a la sol·licitud de la financament de les obres, aprovades per majoria dels veïns.

→ → Acord per obrir compte a Caixa Popular si encara no es té, mantenint-la mentre duri la financiacion.

→ Fotos, en format digital, de les obres abans i al finalitzar les mateixes.

Un cop autoritzat el préstec per a la comunitat de veïns, es formalitzarà en Notaria, mitjançant la signatura del contracte de préstec per part del president de la comunitat. Després de la signatura del contracte de préstec, el president de posar en coneixement de l'administrador de finques de cara a elaboració de pressupost i altres gestions.

 

 

Edició 1 (13/05/2019)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com