Finançament per a rehabilitació d'edificis residencials

 

El finançament de la rehabilitació

Per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis residencials, les condicions més econòmiques que hi han al mercat són els préstecs ICO a Comunitats de Propietaris. En la segona quinzena de maig de 2016, el tipus vigent a 10 anys és del 4,60%.

Naturalment, la combinació d'aquesta forma de finançament amb d'altres (fonamentalment, finançament públic i recursos propis) resultarà econòmicament favorable i, de vegades, serà inevitable. Però la simplificació i centralització de la gestió del finançament és un element clau per a tirar endavant iniciatives de rehabilitació. Per això, creiem que el finançament privat (bancari o procedent de fons d'inversió) és l'única opció realista. Altra cosa és el paper que podria assumir l'administració (i els recursos propis de la Comunitat) en la constitució de garanties d'aquest finançament.

En general, d'acord amb la informació de què disposem a dia d'avui, les obres de rehabilitació amb un cost no superior a 12.000 € per habitatge podrien ser finançades al 100% pel capital privat.

 

Requisits per a la tramitació d'un préstec

Per a l'èxit del finançament d'unes obres de rehabilitació, les entitats creditícies han de comprendre que la tramitació d'un crèdit ha de ser senzilla, ràpida i eficaç. Per la seua part, els propietaris i veïns han de fer-se càrrec de que l'operació només és possible si es compleixen uns requisits mínims.

 

Documentació a aportar

► Fotocòpia compulsada dels Estatuts de la Comunitat, si n'hi han.

► Fotocòpia compulsada de l'Acta de la Junta de la Comunitat en què es consigna l'acord.

► Certificat de l'acord, redactat pel Secretari de la Junta, recollint els següents punts:

→ Indicació que la Junta ha estat convocada d'acord amb els requisits legals.

→ Relació de propietaris assistents a la Junta.

→ Declaració de que la Junta sol·licita el finançament a l'Entitat escollida, amb detall de que el préstec es concedirà a la Comunitat, recaient l'obligació de pagament sobre tots els propietaris, de forma mancomunada.

→ Indicació expressa de que els propietaris faculten el President per a sol·licitar i posteriorment formalitzar el préstec en nom de la Comunitat.

→ Declaració de que l'acord pres no ha estat impugnat per cap dels propietaris que integren la Comunitat. Amb aquest fi, el certificat de l'acord s'emetrà transcorreguts 90 dies des de la data en què es va celebrar la Junta, si la conformitat inicial no va ser subscrita per la totalitat dels comuners. Si l'acord fou subscrit per la totalitat dels comuners, només caldrà que transcorrin 30 dies.

→ Existència del projecte de rehabilitació o intenció de rehabilitació, indicant la seua necessitat (per exemple, l'IEE.CV).

► Per a la formalització del crèdit, s'haurà d'aportar el projecte tècnic, juntament amb la llicència municipal per a l'execució de les obres, quan siga exigible per la normativa vigent.

► També, és probable que l'Entitat escollida sol·licite a la Comunitat, a l'hora de formalitzar el crèdit, el seu compromís de presentar al cobrament els rebuts en la pròpia Entitat, durant tot el període de vigència de l'operació, i de tenir contractada l'assegurança de la Comunitat a través d'aquesta Entitat.

 

Garanties al finançament

Tot i que el finançament privat de la rehabilitació residencial habitualment ha estat gestionat pels propietaris a títol particular, creiem que l'estímul d'aquestes operacions requereix una gestió conjunta adaptada a la Comunitat, que és en definitiva el promotor de les obres. Naturalment, el finançament a Comunitats exigeix unes garanties que necessàriament han de recaure solidàriament sobre els propietaris, en qualitat de comuners. Això provoca no poques reticències, que han de ser salvades amb dos arguments principals:

► En primer lloc, la necessitat de les obres a executar ha de ser clarament justificada, com també la seua prioritat en relació a d'altres intervencions. En aquest sentit, l'IEE.CV és un instrument adequat.

► En segon lloc, cal fer veure als veïns que la rehabilitació del seu edifici forma part del seu manteniment, igual com el de l'ascensor, per exemple, on la responsabilitat solidària es troba assumida i ningú no la posa en qüestió.

 

 

Edició 1 (10/06/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com